سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
سپاه تیپ امام صادق(ع) 
مسئول ستاد قرارگاه غرب  
1366/01/03 
1367/01/01 
اجرائی 
همکاری 
جهاد سازندگی 
مشاور عقیدتی  
 
 
فرهنگی مذهبی 
همکاری 
مرکز مدیریت حوزه 
مدیر مدرسه علمیه امام مهدی موعود 
1374/07/01 
1381/03/30 
اجرائی 
همکاری 
مرکز مدریت حوزه 
مدیریت بهره برداری مهدیه 
1380/01/01 
1381/01/01 
اجرائی 
تدریس 
مرکز جهاني علوم اسلامی 
مدرس 
1380/07/01 
1382/03/30 
مکاسب 
تدریس 
مدارس مرکز مدیریت حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
--- 
تدریس 
دانشگاه تهران 
مدرس 
1385/07/01 
ادامه دارد 
معارف 1 و 2